Beth yw cwlwm cyffredin?

Un o ofynion undebau credyd yw bod gan aelodau rywbeth yn gyffredin â’i gilydd.

Gelwir hwn yn “Bond Cyffredin” ac fe’i diffinnir gan yr undeb credyd wrth benderfynu pwy sy’n gymwys i ymuno.

Mae undebau credyd yn cael eu rhedeg yn ddemocrataidd ac er budd y bobl hynny sy’n defnyddio eu gwasanaethau ac sy’n dod o fewn cylch gorchwyl eu cwlwm cyffredin.

Mae hyn yn helpu i adlewyrchu’r ffaith bod undebau credyd yn sefydliadau sy’n cael eu rhedeg er budd eu haelodau sydd â chysylltiad cymdeithasol. Gall aelodaeth o undeb credyd gael ei lywodraethu mewn sawl ffordd. Yma yng Nghymru, mae gan ein hundebau credyd gwlwm cyffredin yn seiliedig ar ddaearyddiaeth – lle mae pobl yn byw a/neu’n gweithio. Mae gan undebau credyd eraill fond cyffredin yn seiliedig ar alwedigaeth gwaith, sector ac ati. Mae rhai undebau credyd hefyd yn caniatáu aelodaeth i unigolion sy’n byw yn yr un cartref ag aelod ac sy’n dod o fewn un o gategorïau’r bond cyffredin. Cyfrifoldeb yr undeb credyd yw llunio rheol aelodaeth sy’n bodloni eu gofynion a dyna pam mae’r bond cyffredin yn rhan hanfodol o’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r fenter gydweithredol ariannol.

Darganfod mwy am Undebau Credyd Cymru.

AMDANOM NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD