Beth yw undeb credyd?

Mae undebau credyd yn ddarparwyr cynilion a benthyciadau cymunedol di-elw, ym mherchnogaeth yr aelodau.

Pan ymunwch ag undeb credyd byddwch yn dod yn aelod o grŵp byd-eang o gwmnïau ariannol cydweithredol sy’n ymroddedig i wella lles ariannol miliynau o bobl.

Mae gan undebau credyd ar draws y byd 217 miliwn o aelodau mewn 105 o wledydd gwahanol. Yng Nghymru, mae gennym 15 o undebau credyd, sy’n darparu lle i aelodau gynilo a chael benthyciadau ar gyfraddau rhesymol. Gyda’i gilydd, mae gan undebau credyd Cymru tua 80,000 o aelodau, gyda £53m mewn cynilion a £23m mewn benthyciadau (ystadegau BoE, Ch3 2021).

Fel dewis moesegol amgen i fanciau stryd fawr neu fenthycwyr carreg drws, mae undebau credyd yn eich rhoi chi – yr aelodau – wrth galon popeth a wnawn. Yn wahanol i fanciau, mae undebau credyd yn cael eu rhedeg fel cwmnïau cydweithredol gan yr aelodau ar gyfer yr aelodau. Mae’n golygu pan fyddwch chi’n dod yn gynilwr, neu’n fenthyciwr, gyda’ch undeb credyd lleol, rydych chi hefyd yn dod yn aelod ac yn cael dweud eich dweud am sut mae’n cael ei redeg.

Mae gan bob aelod un bleidlais a chaiff cyfarwyddwyr gwirfoddol eu hethol o’r aelodaeth. Nid oes unrhyw gyfranddalwyr neu fuddsoddwyr allanol gydag undebau credyd, felly mae unrhyw elw dros ben yn cael ei ddychwelyd i aelodau trwy ddifidend blynyddol. Mae hynny’n golygu bod y pwyslais bob amser ar ddarparu’r gwasanaeth gorau i aelodau – gan eich rhoi ar y blaen i elw.

Mae undebau credyd ledled Cymru yn cynnig cynilion a benthyciadau drwy ein swyddfeydd, ar-lein, gyda Phartneriaid Cyflogres a chynlluniau Cynilwyr Ysgol. Mae cyfrifon cynilo yn caniatáu ichi arbed symiau bach neu fawr pryd bynnag y gallwch. Maent hefyd o fudd i’r gymuned ehangach oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio i sicrhau bod benthyciadau ar gael i aelodau eraill.

Pan fydd angen benthyciad arnoch, fe welwch fod undebau credyd yn gwneud pethau’n wahanol. Mae ein staff yn cydymdeimlo’n ariannol ac yn cymryd amser i ddeall eich amgylchiadau unigol, nid dim ond eich sgôr credyd. Ar ben hynny, y gyfradd llog a hysbysebir, yw’r un y byddwch yn ei derbyn os caiff eich benthyciad ei gymeradwyo.

Codir llog ar falans gostyngol y benthyciad a gallwch ei dalu’n ôl mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys yn uniongyrchol o’ch cyflog os yw’ch cyflogwr yn bartner cyflogres gydag undeb credyd. Mae yswiriant bywyd am ddim fel arfer yn cael ei gynnwys heb unrhyw gost ychwanegol ac nid oes unrhyw gostau cudd na chosbau am ad-dalu’r benthyciad yn gynnar.

Mae undebau credyd yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ac, fel aelod, caiff eich cynilion eu diogelu drwy’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol hyd at £85,000 , yn union fel y maent gyda banc.

Darganfod mwy am Undebau Credyd Cymru.

AMDANOM NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Conwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir y Fflint
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes