Dathlu Pwysigrwydd Gwirfoddolwyr


                      

Mae gwirfoddolwyr yn cael eu dathlu gan undebau credyd ledled Cymru am y rhan amhrisiadwy y maent yn ei chwarae yn natblygiad a llwyddiant y cwmnïau cydweithredol ariannol.

Wrth i ni nodi Wythnos Gwirfoddolwyr (Mehefin 1-7 2022) mae’n bryd ystyried y cyfraniad enfawr y mae gwirfoddolwyr undebau credyd yn ei wneud i’r cymunedau y maent yn eu cefnogi.

Mae’r darparwyr benthyciadau a chynilion moesegol yn dibynnu ar gefnogaeth wirfoddol llawer o unigolion sy’n helpu gyda’u penderfyniadau a’u gweithrediad dyddiol.

Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig yn ystod cynnwrf y flwyddyn ddiwethaf gyda chyfyngiadau cloi Covid-19 yn effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau.

Ond diolch i wirfoddolwyr, mae undebau credyd ledled Cymru yn parhau i ddarparu ystod eang o gynnyrch ariannol i’w haelodau.

Mae’r 38ain Wythnos Gwirfoddolwyr yn cael ei chefnogi a’i dathlu gan fudiadau llawr gwlad bychain yn ogystal ag elusennau mwy enwog, sydd gyda’i gilydd yn cynnal cannoedd o weithgareddau ar draws y DU.

Oeddech chi’n gwybod bod:

• Yn 2018/19, roedd 19.4miliwn (36%) o bobl yn gwirfoddoli drwy grŵp o leiaf unwaith y flwyddyn ac roedd dros 11.9 miliwn (22%) o bobl yn gwneud hynny o leiaf unwaith y mis.

• Y rheswm mwyaf cyffredin yn gyffredinol dros wirfoddoli yw eisiau gwella pethau neu helpu pobl (42%)

• Yn 2019/20, roedd tua 163,000 o sefydliadau gwirfoddol yn y DU, y rhan fwyaf ohonynt yn dibynnu ar wirfoddolwyr.

• Yn 2017/18, cyfrannodd y sector gwirfoddol £18.2biliwn i economi’r DU. Mae hyn yn cyfateb i tua 0.9% o CMC.

• Rhoddodd 67% o wirfoddolwyr o’u hamser i elusennau a grwpiau cymunedol ond mae llawer o rai eraill hefyd yn gwirfoddoli yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae undebau credyd ledled Cymru yn annog aelodau yn barhaus i ddod ymlaen a helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i les ariannol pobl yn eu cymunedau eu hunain drwy wirfoddoli.

Drwy gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr ac amrywiol, gall gwirfoddolwyr helpu i lywio dyfodol datblygiad strategol undebau credyd drwy sefyll fel aelod bwrdd gwirfoddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Gallant hefyd sicrhau bod yr undeb credyd yn cael ei redeg er budd ei holl aelodau.

Mae ystod yr aelodau bwrdd mewn undebau credyd yn amrywio o ran cefndir, proffesiynau a phrofiad.

Mae hyn yn helpu undebau credyd i ddeall anghenion ystod ehangach o bobl yn y gymuned a datblygu gwasanaethau pwrpasol a fydd o fudd iddynt.

Yn ogystal â helpu eraill, dangoswyd bod gwirfoddoli yn gwella lles gwirfoddolwyr hefyd.

Gall gwirfoddoli helpu pobl i ennill sgiliau a phrofiadau newydd gwerthfawr sy’n helpu i ddatblygu CV a hybu eu sgiliau swydd.

Mae hefyd yn rhoi hwb i hyder ac yn helpu pobl i sylweddoli pa mor werthfawr ydyn nhw i fudiad trwy eu gwaith gwirfoddol.

I gael gwybod mwy am ddod yn wirfoddolwr Undebau Credyd Cymru cysylltwch â’ch undeb credyd agosaf yn www.creditunionsofwales.co.uk neu e-bostiwch enquiries@creditunionsofwales.co.uk

 

Yn ôl i Newyddion

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD