Newyddion a Chymuned

Mae Undebau Credyd Cymru yn gweithio o fewn a gyda chymunedau ar hyd a lled Cymru.

Gweithio dros ein cymunedau.

Fel darparwyr cynilion a benthyciadau cymunedol, sy’n eiddo i’n haelodau, ein blaenoriaeth yw lles ariannol pobl sy’n byw ledled Cymru.

Aelodau yw ein hunig randdeiliaid.

Mewn arolwg diweddar o aelodau undebau credyd Undebau Credyd Cymru, dywedodd 97% eu bod naill ai’n debygol o neu eisoes wedi argymell eu hundeb credyd i ffrindiau a theulu.

  • Wedi sgorio 9/10 i’w hundeb credyd am gyfeillgarwch.
  • Sgorio 9/10 i’w hundeb credyd am ymddiriedolaeth.
  • Dywedodd dwy ran o dair eu bod yn hyderus bod bod yn aelod o undeb credyd wedi eu helpu i aros ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach.
  • Gwariwyd 72% o’r arian a fenthycwyd gan aelodau yn yr ardal leol a defnyddiwyd 8% arall mewn mannau eraill yng Nghymru.

Tynnu sylw at faterion ariannol yn ein cymunedau.

Mae Undebau Credyd Cymru wedi ymrwymo i dynnu sylw at faterion ariannol yn ein cymunedau. Mae Undebau Credyd Cymru yn gweithio gyda’r cyfryngau a rhanddeiliaid fel rhan o’n gwaith i wella lles ariannol ein haelodau a’n cymunedau.

Newyddion a Chymuned Undebau Credyd Cymru.

Newyddion, Cipolygon ac Syniadau gan Undebau Credyd Cymru
Cymerwch olwg trwy ein newyddion.
EIN NEWYDDION
Gwobrau Undebau Credyd Cymru
Mae Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn dathlu pobl sydd yn gwella lles ariannol cymunedau ledled Cymru.
EIN GWOBRAU
Undebau Credyd Cymru Clybiau Cynilwyr Ysgolion
Mae Clybiau Cynilwyr Ysgol Undebau Credyd Cymru yn ffordd ymarferol a hwyliog o helpu plant i ddysgu cyfrifoldeb ariannol.
CYNILWYR YSGOLION

Adborth Aelodau

Mae Dragonsavers wedi bod yn fendith llwyr. Rydw i wedi bod yn aelod ers bron i 10 mlynedd, a dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi gallu ymdopi’n ariannol hebddyn nhw!
Ni allaf ganmol staff Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro ddigon, maen nhw’n ardderchog. Cwrtais, cymwynasgar ac wedi fy helpu i fynd o fod mewn dyled i reoli fy arian yn dda.
Rwy’n gwybod pan fydd amseroedd heriol yn cael eu bodloni, y gallaf ddibynnu ar yr undeb credyd.

Cysylltwch ag Undebau Credyd Cymru.

CYSYLLTWCH Â NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Conwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir y Fflint
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydw
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Oes
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Oes