Cynilwyr Ysgol

Mae Clybiau Cynilwyr Ysgol Undebau Credyd Cymru yn ffordd ymarferol a hwyliog o helpu plant i ddysgu cyfrifoldeb ariannol.

Undebau Credyd Cymru Cynilwyr Ysgol

Mae Clybiau Cynilwyr Ysgol Undebau Credyd Cymru nid yn unig yn annog plant i ddod i’r arfer o gynilo ond hefyd yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a’u dealltwriaeth o gyllid personol.

Yn cael eu rhedeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, gellir sefydlu’r cynlluniau cynilo gyda chydlynydd o’ch undeb credyd lleol. Unwaith y bydd y clwb ar ei draed, mae fel arfer yn cael ei drefnu gan y disgyblion eu hunain fel arianwyr iau o dan oruchwyliaeth athro, aelod o staff yr ysgol neu riant. Mae’n ffordd wych o roi cyfrifoldeb i blant a’u helpu i ddysgu sgiliau trefnu yn ogystal â hybu rhifedd ac ymwybyddiaeth ariannol.

Sefydlu clwb

Ni chodir tâl ar yr ysgol am sefydlu clwb cynilo. Darperir yr holl adnoddau, hyfforddiant a chymorth parhaus gan yr undeb credyd.

Gall disgyblion gynilo cyn lleied ag y dymunant oherwydd cyn bo hir mae pob ceiniog yn adio i fyny. Efallai eu bod yn cynilo ar gyfer trip ysgol, gwario arian ar gyfer gwyliau haf neu gêm newydd? Fel oedolion, rydyn ni’n gwybod bod aros a chynilo am yr eitem yn ei gwneud hi’n well fyth pan fyddwch chi’n ei chael!

Ynghyd â helpu plant i ddysgu’r cysyniad o gynilo, mae gan y clybiau fuddion eraill gan gynnwys:

  • Sgiliau rhifedd;
  • Cadw cyfrifon a chyfrifyddu sylfaenol;
  • Cadw cofnodion;
  • Gwaith tîm;
  • Sgiliau trefniado.

Nid yn unig y mae hwn yn gyfle gwych i ysgolion gael effaith gadarnhaol ar greu ethos ariannol da ar gyfer cenhedlaeth y dyfodol, ond mae hefyd yn cael ei groesawu gan arolygwyr ysgolion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu Clwb Cynilwyr Ysgol yn eich ysgol e-bostiwch enquiries@creditunionsofwales.co.uk.

Adborth yr Aelodau

Mae llwyddiant y cynllun cynilo wedi mynd ymhell y tu hwnt i’n disgwyliadau gyda nifer dda iawn wedi manteisio ar y cynllun cynilo ac yna fe ddechreuodd y cynllun cynilo gyda chwarter ein poblogaeth ysgol yn arbed bob wythnos.
Mae ein pwyllgor cynilwyr ysgol wedi dod yn annibynnol iawn wrth reoli’r cyfrifon; mae wedi cael effaith wirioneddol ar eu sgiliau rheolaeth ariannol a rhifedd.
Mae’r clwb cynilo yn cael ei redeg yn wythnosol gyda chymorth ein plant Blwyddyn 4 sy’n datblygu sgiliau rhifedd, gweithio mewn tîm a chyfathrebu.

Diddordeb mewn sefydlu Clwb Cynilwyr Ysgol?

CYSYLLTWCH Â NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD