Cymorth & Chefnogaeth

Mae bod yn gyfrifol gyda chyllid personol yn rhan bwysig o fywydau pawb oherwydd bod sefydlogrwydd ariannol yn ganolog i iechyd a lles unigolyn.

Gall peidio â chael sylfaen ariannol gadarn achosi mwy o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys straen a phryder.

O bryd i’w gilydd mae angen cefnogaeth ar bob un ohonom yn ein bywydau bob dydd a dyna pam ei bod yn bwysig gallu cyrchu amrywiaeth o wahanol asiantaethau sydd yno i gynnig cyngor hanfodol.

Coronafirws a Chyllid Personol 
Gallai lledaeniad coronafirws, a elwir hefyd yn COVID-19, yn y DU ac ar draws y byd fod â goblygiadau i’ch cynlluniau gwaith, budd-daliadau a theithio. Darganfyddwch beth mae’n ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo.

Newid Cam 
Mae’r elusen ddyled flaenllaw yn cynnig cyngor arbenigol ar ddyledion a rheoli dyledion di-ffi i helpu i fynd i’r afael â dyled bersonol.

Cyngor ar Bopeth
Gall cyngor ar-lein am ddim gan Gyngor ar Bopeth eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd ymlaen beth bynnag yw’r broblem.

Y Gwasanaeth Cyngor Arian
Canolfan gyngor arian ddiduedd am ddim sy’n cynnig offer i helpu i gadw golwg ar gyllid a chynllunio ymlaen.

Llinell Dyled Genedlaethol
Mae National Debtline yn elusen sy’n rhoi cyngor annibynnol ac am ddim dros y ffôn ac ar-lein.

Cristnogion yn Erbyn Tlodi
Maent yn gweithio i ryddhau teuluoedd o dlodi trwy gwnsela dyled a grwpiau cymunedol sydd wedi ennill gwobrau trwy arfogi a grymuso eglwysi lleol i estyn allan ar stepen eu drws.

Cymru Gofal ac Atgyweirio
Corff elusennol cenedlaethol sy’n gweithio’n weithredol i sicrhau bod gan bob person hŷn gartrefi sy’n ddiogel, yn ddiogel ac yn briodol i’w hanghenion.

Turn2us
Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n darparu cymorth ariannol i helpu pobl i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru  
Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod benthyciad. Mae’r uned yn edrych ar fenthyca anghyfreithlon ac unrhyw droseddau cysylltiedig yn ogystal â chefnogi dioddefwyr

Gwasanaeth Arian a Phensiwn
Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn dwyn ynghyd dri chorff arweiniad ariannol uchel eu parch: y Gwasanaeth Cyngor Arian, y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau a Pension Wise. Mae’n gweithio gyda Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Samariaid
Ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi

Banc bwyd
Mae banciau bwyd yn lawr gwlad, sefydliadau cymunedol gyda’r nod o gefnogi pobl na allant fforddio’r hanfodion mewn bywyd. Os na allwch fforddio bwyd, cysylltwch â’ch banc bwyd lleol gan ddefnyddio’r wefan hon.

FareShare
FareShare yw rhwydwaith cenedlaethol y DU o ailddosbarthwyr bwyd elusennol, sy’n cynnwys 17 o sefydliadau annibynnol sy’n cymryd bwyd dros ben o ansawdd da o bob rhan o’r diwydiant bwyd ac yn ei gael i bron i 11,000 o elusennau rheng flaen a grwpiau cymunedol.

Cymorth i Fenywod 
Yn ystod cyfnod cau i lawr Covid-19 mae ofnau’n cynyddu er diogelwch menywod a phlant sy’n dioddef trais a cham-drin domestig.

MIND Cymru 
Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar oddeutu un o bob pedwar pobl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Maent yn amrywio o broblemau cyffredin, megis iselder ysbryd a phryder, i broblemau prinnach fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

GamCare
GamCare yw’r prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim i unrhyw un y mae problem gamblo yn effeithio arno.

 

 

Newyddion


SEE MORE

Twitter

School Saver Schemes have a positive impact on young people by creating good financial habits while also allowing them to develop basic accounting, book-keeping, teamwork, record-keeping and organisational skills. http://ow.ly/4Aib30rORHG #yourebetteroffwithus #credit2wales

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/1udX30rNZYk #credydigymru

From time to time we all need support in our everyday lives which is why it’s important to be able to access a variety of different agencies who are there to offer essential advice. http://ow.ly/WshY30rNZYa #yourebetteroffwithus #credit2wales #credydigymru


See us on twitter