Cymorth & Chefnogaeth

Mae bod yn gyfrifol gyda chyllid personol yn rhan bwysig o fywydau pawb oherwydd bod sefydlogrwydd ariannol yn ganolog i iechyd a lles unigolyn.

Gall peidio â chael sylfaen ariannol gadarn achosi mwy o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys straen a phryder.

O bryd i’w gilydd mae angen cefnogaeth ar bob un ohonom yn ein bywydau bob dydd a dyna pam ei bod yn bwysig gallu cyrchu amrywiaeth o wahanol asiantaethau sydd yno i gynnig cyngor hanfodol.

Coronafirws a Chyllid Personol 
Gallai lledaeniad coronafirws, a elwir hefyd yn COVID-19, yn y DU ac ar draws y byd fod â goblygiadau i’ch cynlluniau gwaith, budd-daliadau a theithio. Darganfyddwch beth mae’n ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo.

Newid Cam 
Mae’r elusen ddyled flaenllaw yn cynnig cyngor arbenigol ar ddyledion a rheoli dyledion di-ffi i helpu i fynd i’r afael â dyled bersonol.

Cyngor ar Bopeth
Gall cyngor ar-lein am ddim gan Gyngor ar Bopeth eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd ymlaen beth bynnag yw’r broblem.

Y Gwasanaeth Cyngor Arian
Canolfan gyngor arian ddiduedd am ddim sy’n cynnig offer i helpu i gadw golwg ar gyllid a chynllunio ymlaen.

Llinell Dyled Genedlaethol
Mae National Debtline yn elusen sy’n rhoi cyngor annibynnol ac am ddim dros y ffôn ac ar-lein.

Cristnogion yn Erbyn Tlodi
Maent yn gweithio i ryddhau teuluoedd o dlodi trwy gwnsela dyled a grwpiau cymunedol sydd wedi ennill gwobrau trwy arfogi a grymuso eglwysi lleol i estyn allan ar stepen eu drws.

Cymru Gofal ac Atgyweirio
Corff elusennol cenedlaethol sy’n gweithio’n weithredol i sicrhau bod gan bob person hŷn gartrefi sy’n ddiogel, yn ddiogel ac yn briodol i’w hanghenion.

Turn2us
Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n darparu cymorth ariannol i helpu pobl i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru  
Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod benthyciad. Mae’r uned yn edrych ar fenthyca anghyfreithlon ac unrhyw droseddau cysylltiedig yn ogystal â chefnogi dioddefwyr

Gwasanaeth Arian a Phensiwn
Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn dwyn ynghyd dri chorff arweiniad ariannol uchel eu parch: y Gwasanaeth Cyngor Arian, y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau a Pension Wise. Mae’n gweithio gyda Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Samariaid
Ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi

Banc bwyd
Mae banciau bwyd yn lawr gwlad, sefydliadau cymunedol gyda’r nod o gefnogi pobl na allant fforddio’r hanfodion mewn bywyd. Os na allwch fforddio bwyd, cysylltwch â’ch banc bwyd lleol gan ddefnyddio’r wefan hon.

FareShare
FareShare yw rhwydwaith cenedlaethol y DU o ailddosbarthwyr bwyd elusennol, sy’n cynnwys 17 o sefydliadau annibynnol sy’n cymryd bwyd dros ben o ansawdd da o bob rhan o’r diwydiant bwyd ac yn ei gael i bron i 11,000 o elusennau rheng flaen a grwpiau cymunedol.

Cymorth i Fenywod 
Yn ystod cyfnod cau i lawr Covid-19 mae ofnau’n cynyddu er diogelwch menywod a phlant sy’n dioddef trais a cham-drin domestig.

MIND Cymru 
Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar oddeutu un o bob pedwar pobl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Maent yn amrywio o broblemau cyffredin, megis iselder ysbryd a phryder, i broblemau prinnach fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

GamCare
GamCare yw’r prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim i unrhyw un y mae problem gamblo yn effeithio arno.

 

 

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Lockdown may be the period to explore your creative side – and save some money in the process like these two nursing assistants. They built their daughter a castle-themed bunk bed, after discovering it would cost thousands to buy one http://ow.ly/2Jau30qH6zZ @DailyMirror

Our members are treated as individuals and not a credit score, so staff will help find a financial solution for you - http://ow.ly/6yrL30qH4xB #credit2wales #credydigymru

Yn wahanol i fanciau stryd fawr, mae undebau credyd yn cael eu rhedeg fel cydweithredoedd ar gyfer ein haelodau. Pan fyddwch chi’n dod yn arbedwr, neu’n fenthyciwr, gyda undeb credyd, byddwch chi hefyd yn cael dweud sut y mae’n rhedeg. http://ow.ly/DZJj30qH6wR #credydigymru


See us on twitter