(English) A Letter from the Deputy Minister Hannah Blythyn to Employers across Wales


Mae Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru wedi anfon y llythyr canlynol at gyflogwyr ledled Cymru:

Hannah Blythyn AS
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Mawrth 23 2021

Annwyl Gyflogwr
Mae pandemig y Coronafeirws wedi amlygu a gwaethygu natur fregus ariannol pobl yn ein cymunedau. Ni fu erioed amser gwell nag yn awr i roi ystyriaeth lawn i les ariannol ein gweithlu.

A gallwn gyflawni hynny drwy sicrhau bod cadernid ariannol yn cael ei integreiddio yn ein gweithlu a’n cymunedau.

Mae’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiadau (CIPD) yn datgan y gall lles ariannol
gwael achosi:
 Lefelau uwch o ran straen a phryder;
 Iechyd meddwl a chorfforol gwaeth;
 Lefelau is o ran cynhyrchiant staff;
 Perfformiad gwaeth yn y swydd;
 Llai o allu i ganolbwyntio;
 Mwy o debygolrwydd o absenoldebau.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ymrwymo i wella gallu a chadernid ariannol pobl, a chredaf fod gan gyflogwyr rôl hanfodol o ran helpu eu staff i feithrin mwy o gadernid ariannol.

Gall cynlluniau cynilo cyflogres a gynigir gan gyflogwyr helpu pobl i gael rhwyd diogelwch ariannol a all eu galluogi i wrthsefyll ergydion tymor byr.

Yng Nghymru, mae gennym 16 o undebau credyd ac y mae pob un ohonynt yn cynnig cynilion a benthyciadau drwy eu swyddfeydd neu ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi a gweithio gydag undebau credyd ers blynyddoedd lawer ac yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi gweld undebau credyd yn tyfu o fod yn sefydliadau llawr gwlad bach i fod yn ddarparwyr cynilion a benthyciadau blaenllaw a moesegol sydd â’r cyrhaeddiad ehangaf yng Nghymru.

Partneriaid cyflogres yw’r cyflogwyr hynny sy’n gweithio gyda’u hundeb credyd lleol i gynnig amrywiaeth o wasanaethau ariannol i’r gweithlu fel rhan o’u cyflogaeth.

Mae’r bartneriaeth gyflogres – ac mae’n rhad ac am ddim i fod yn bartner ynddi – yn cyflwyno staff i ystod o wasanaethau ariannol a gynigir gan undebau credyd.

Drwy’r cynllun cynilo cyflogres, mae staff yn pennu’r swm y maent am ei gynilo ac mae’r swm hwnnw’n cael ei ddidynnu o’r gyflogres bob mis a’i roi mewn cyfrif cynilo cyn iddynt gael cyfle i’w wario.

Yna, mae’r staff yn gallu gofyn am godi arian yn uniongyrchol o’r undeb credyd. Mae mwy na 140 o sefydliadau yng Nghymru eisoes wedi ymrwymo i bartneriaeth ag undeb credyd yng Nghymru, gan wybod nad oes unrhyw risg i’r cyflogwr o ran ad-dalu benthyciadau a diogelwch cynilion.

Yn ogystal, drwy fenthyca gan undeb credyd, mae staff yn defnyddio gwasanaeth sydd â chyfraddau llog fforddiadwy, gan eu helpu i osgoi credyd cost uchel a benthycwyr ‘diwrnod cyflog’.

Gyda hyn mewn golwg, fe’ch anogaf, os nad ydych chi eisoes yn ei wneud, i gynnig cynllun cynilo wedi’i ddidynnu o’r gyflogres ar sail gwirfoddol i’ch holl weithwyr.

I gael gwybod mwy am ddod yn bartner cyflogres ewch i wefan Undebau Credyd Cymru neu cysylltwch â’ch Undeb Credyd lleol gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost enquiries@creditunionsofwales.co.uk.

Yn gywir
Hannah Blythyn AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Great video. We're really looking forward to returning to schools @shirenewtonsch @PembrokePrimary @LlanyPrimary @OLAPrimary https://twitter.com/SaversSchool/status/1382582290870632450


See us on twitter