Hoffai Uned Benthycwyr Arian Didrwydded Siarad A Phobl Sydd Wedi Cael Benthyg Arian Ar Reddit


Mae ymchwil ddiweddar a gomisiynwyd gan Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) yn datgelu bod dinasyddion Cymru yn defnyddio Reddit i chwilio am fenthyciadau gan ddefnyddwyr eraill i gael dau ben llinyn ynghyd.

Y canfyddiad mwyaf brawychus oedd bod llai na 45% o’r benthyciadau i fenthycwyr Cymru wedi’u rhoi gan fenthycwyr a oedd mewn sefyllfa dda, a bod bron i draean (31%) o fenthycwyr naill ai heb unrhyw hanes o fenthyca, neu wedi eu gwahardd wedyn rhag defnyddio Reddit yn sgil torri amodau cyfrif.

Mae’r rhan fwyaf o’r benthyciadau hyn ar gyfer symiau cymharol fach o arian ac maent yn bennaf i dalu am broblemau llif arian a threuliau byw bob dydd.

Mae’n debygol mai effeithiau economaidd y pandemig sydd wedi achosi’r benthyca ar-lein hwn – roedd nifer y bobl sy’n rhedeg allan o arian cyn diwedd yr wythnos neu’r mis wedi cynyddu 60% rhwng mis Mawrth a mis Medi 2020.

Hoffai UBAAC siarad ag unrhyw un sydd wedi cael benthyciad fel hyn, p’un a oedd eu profiadau’n dda neu’n ddrwg. Mae am bwysleisio mai cael gwell dealltwriaeth o’r sefyllfa ydyw, ac na fyddai neb mewn unrhyw drwbl am gael benthyciad drwy Reddit.

Gall unrhyw ddefnyddiwr Reddit cofrestredig, ar yr amod bod ei gyfrif yn bodloni meini prawf sylfaenol, ofyn am fenthyciad drwy bostio mewn edefyn ar yr is-adran berthnasol ar Reddit. Gall unrhyw ddefnyddiwr Reddit arall sy’n dymuno rhoi’r benthyciad yn unol â’r telerau y mae’r benthyciwr yn gofyn amdanynt ymateb i’r edefyn, lle bynnag y bônt yn y byd, a chaiff mân fanylion y trafodiad eu cadarnhau drwy negeseuon preifat.

Eglurodd Sarah Smith, Rheolwr UBAAC, ei phryderon – “Rydym yn poeni nad yw’r math hwn o fenthyca wedi’i reoleiddio’n llwyr a’i fod yn agored i gamdriniaeth.

“Rydym wedi gweld pobl yng Nghymru yn gwneud ceisiadau am fenthyciad sydd cyn lleied â £7. Gall pobl sy’n ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd fod yn darged hawdd i fenthycwyr didrwydded a sgamwyr.

“Rydym am siarad ag unrhyw un yng Nghymru sydd wedi trefnu benthyciad drwy Reddit fel y gallwn gael gwell syniad o sut y gallwn ddiogelu a helpu’r rhai sydd mewn perygl”.

Gellir cysylltu ag UBAAC i gael sgwrs gyfrinachol ar 0300 123 3311 neu wimlu-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

Gellir gweld yr adroddiad llawn gan Wordnerds yma.

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/YmKr30rKKTj #credydigymru

150+ organisations in Wales have #payrollsaving schemes with their local #creditunion but we need more employees to sign up. Help us reach them! http://ow.ly/roOw30rKKRa #yourebetteroffwithus #credit2Wales #credydigymru #payrollpartner

Mae gan undebau credyd fwy na 150 o bartneriaid cyflogres yng Nghymru – cyflogwyr sy'n blaenoriaethu ymrwymiad i les ariannol staff a'u cymuned trwy gynnig y gallu i'w gweithwyr dalu i gynilion a benthyciadau undeb credyd yn uniongyrchol o'u cyflog. http://ow.ly/Motx30rKKVW


See us on twitter