Rhybudd Siarc Benthyg


Mae’r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn dîm Safonau Masnach arbenigol sy’n ymchwilio ac yn erlyn siarcod benthyca.

Mae WIMLU yn rhybuddio bod siarcod benthyca yn debygol o fod yn manteisio ar y pandemig COVID-19 trwy gynnig benthyciadau i bobl sydd wedi cael eu taro’n ariannol gan yr argyfwng.
 
Yn aml bydd siarcod benthyg yn ymddangos yn gyfeillgar ac yn barod i helpu, gan fenthyca arian “i helpu allan”.

Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad – mae’r hyn sy’n dechrau fel cynnig ymddangosiadol gyfeillgar i helpu, yn debygol o droi at drallod yn y dyfodol.

Mae siarcod benthyciad yn farus ac yn ddiegwyddor; unwaith y byddwch wedi benthyca ganddynt, byddant yn mynnu mwy a mwy mewn ad-daliadau, yn aml gan ddefnyddio bygythiadau o drais, neu fathau eraill o bwysau i sicrhau eich bod chi’n talu beth bynnag maen nhw’n ei ofyn.

Ac mae WIMLU yn tynnu sylw at y ffaith eu bod yn ymchwilio i bron cymaint o fenywod â gwrywod
 
Mae dioddefwyr y drosedd hon yn aml yn bobl fregus, yn aml ag anableddau meddyliol a chorfforol cydnabyddedig. Mae siarcod benthyciad yn deall bod anableddau yn dod â chostau byw ychwanegol; maent hefyd yn gwybod bod aelwydydd ag aelod anabl yn debygol o fod yn derbyn DLA neu PIP- byddant eisiau sleisen o’r arian ychwanegol hwnnw.
 
Mae’r rhain yn amseroedd o bwysau economaidd digynsail ledled Cymru.Mae WIMLU yn annog pawb i fenthyg arian yn unig gan fenthycwyr sydd wedi’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, fel y banciau neu’r Undebau Credyd.
 
Os ydych chi’n gofalu am rywun, bydd arwyddion i edrych amdanynt y gallai’r person rydych chi’n gofalu amdano fod wedi ei dargedu gan siarc benthyciad.

A yw’r person yn ymddangos yn fwy pryderus nag arfer? A oes pryderon arian anghyffredin? Dyledion? Ôl-ddyledion rhent? A oes ofn “ffrind”? A gymerwyd eu cerdyn banc neu swyddfa bost? Gallai’r rhain i gyd fod yn arwyddion bod siarc benthyciad yn ysglyfaethu arnynt.
 
Ffoniwch linell gymorth gyfrinachol WIMLU 24/7 ar 0300 123 33 11 i drafod eich pryderon. Mae WIMLU yn cynnig cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i chi, a bydd yn gweithredu’n sensitif ac yn ymarferol i ddod â’r gweithgaredd troseddol hwn i ben.

Cysylltwch yma

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Fel dewis arall moesegol i fanciau stryd fawr neu fenthycwyr tramor, mae undebau credyd yn eich rhoi chi – yr aelodau – wrth galon popeth a wnawn.
http://ow.ly/g3Cw30r3zyD #credydigymru

Want to save as you earn? Find out if your employer is signed up to our Payroll Savings Scheme. http://ow.ly/cz5J30r3qWh #credit2wales #credydigymru #payrollsaving #workplaceloan #payrollpartner #financialwellbeing

Many holidaymakers have suffered close to six months of chaos and disappointment as bookings have been cancelled or moved. It’s important to know your rights when the travel firm is ignoring you - http://ow.ly/YnE530r3zx8 @DailyMirror #holidayplans


See us on twitter