Chwistrellwyr

Beth yw Undebau Credyd Cymru?

Mae Undebau Credyd Cymru yn gymdeithas o’r undebau credyd ar draws y wlad. Mae pob undeb credyd yn annibynnol ond mae ganddo’r un strwythur oherwydd ei fod yn gydweithredol ariannol sy’n eiddo i’r aelod sy’n cynnig cynilo a benthyciadau o fewn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Sut ydw i’n cysylltu ag Undebau Credyd Cymru?

Gallwch chi gollwng llinell i ni drwy’r cysylltwch â ni. Dylid cyfeirio ymholiadau cyfryngau a marchnata at pr@creditunionsofwales.co.uk.

Aelodaeth

Sut ydw i’n dod yn aelod o undeb credyd?

Mae dod yn aelod o undeb credyd yn hawdd. Y cam cyntaf yw dod o hyd i’ch undeb credyd agosaf. Fel arfer bydd hyn yn cynnwys llenwi ffurflen a darparu adnabod, ond bydd gan bob undeb credyd ei broses ymgeisio ei hun. Er mwyn bod yn aelod o undeb credyd bydd angen i chi fyw neu weithio yn ei ardal Bond Cyffredin.

Beth yw Bond Cyffredin?

Un o ofynion undeb credyd yw bod gan aelodau rywbeth cyffredin â’i gilydd. Gelwir hyn yn Fond Cyffredin ac fe’i diffinnir gan yr undeb credyd wrth benderfynu pwy sy’n gymwys i ymuno. Gellir cyfyngu aelodaeth hefyd i bobl sy’n byw neu’n gweithio mewn maes penodol, proffesiwn neu gysylltiad. Mae undebau credyd yng Nghymru yn tueddu i gael Bond Cyffredin sy’n cynnwys ardal ddaearyddol

Arbedion

Sut ydw i’n dechrau arbed gydag Undeb Credyd?

Unwaith y byddwch chi’n dod yn aelod o undeb credyd, gallwch chi ddechrau arbed ar unwaith. Gallwch chi wneud adneuon trwy ddebyd uniongyrchol, trwy drosglwyddiad banc neu yn bersonol yn eich swyddfa undeb credyd. Os yw’ch cyflogwr yn Partner Cyflog, gallwch chi arbed (neu ad-dalu benthyciad) yn uniongyrchol o’ch cyflog.

A fydd fy arian yn ddiogel mewn undeb credyd?

Ydw, mae’r holl undebau credyd yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. Mae’ch cynilion hyd at werth o £85,000 yn cael eu diogelu gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol, yn yr un ffordd ag y gwarchodir cynilion gyda banciau a chymdeithasau adeiladu. Mae undebau credyd hefyd wedi’u hyswirio’n llawn yn erbyn twyll.

A all fy mhlentyn cynilo gydag undeb credyd?

Ydy, mae’r rhan fwyaf o undebau credyd yn cynnig cynilion iau. Mae nifer o undebau credyd hefyd yn cynnig cynlluniau Arbedion Ysgol, lle mae cynilion yn cael eu prosesu yn yr ysgol, a all fod yn gymorth mawr i lythrennedd ariannol.

Faint o llog a gawn ar fy cynilion?

Fel cydweithfeydd ariannol sy’n eiddo i’r aelod, nid yw undebau credyd yn talu llog, ond mae ganddynt ddifidendau. Bydd lefel y difidend a roddir i aelodau yn dibynnu ar faint o elw dros ben a wneir ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a bydd hyn yn amrywio yn ôl undeb credyd ac o flwyddyn i flwyddyn.

BenthyciadauSut ydw i’n gwneud cais am fenthyciad?Bydd angen i chi wneud cais i undeb credyd unigol, mae llawer bellach yn gallu prosesu hyn ar-lein. Y cam cyntaf yw dod o hyd i’ch undeb credyd agosafOes angen i mi arbed cyn i mi wneud cais am fenthyciad?Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd angen i chi arbed cyn i chi wneud cais am fenthyciad gydag undeb credyd yng Nghymru. Bydd angen i chi ddod yn aelod o’r undeb credyd. Gwiriwch â’ch undeb credyd ar gyfer manylion llawn sut i wneud cais am fenthyciad. A all unrhyw un wneud cais am fenthyciad undeb credyd?Rhaid i ymgeiswyr benthyciad fod yn 18 oed neu’n hŷn ac fe’u hasesir yn unigol, yn amodol ar y gallu i ad-dalu. Mae hyn yn cynnwys pobl yn gweithio a’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau. Dylai ceisiadau benthyciad gael eu gwneud trwy undeb credyd.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn talu fy menthyciad undeb credyd?Os ydych chi’n cael trafferth mewn unrhyw ffordd i ad-dalu’ch benthyciad, siaradwch â’ch undeb credyd cyn gynted ā phosib. Faint fydd hi’n ei gostio i fenthyca?Gall aelodau ddefnyddio ein cyfrifiannell benthyciadau yn Ardal Aelodau ein gwefan i ddarganfod faint fydd yn costio benthyca gyda ni. Sylwch fod y cyfrifiannell hwn wedi’i seilio ar ein cyfraddau benthyciad safonol. Codir cyfraddau penodol ar gyfraddau am fenthyciadau teyrngarwch, hyrwyddo neu gredyd credyd, yn amodol ar gymhwyster. Os dyma’r achos am y benthyciad yr ydych yn gwneud cais amdano, byddwn yn eich cynghori ynghylch y manylion os cymeradwyir eich benthyciad.

Partneriaid Cyflogau

Sut ydw i’n dod yn Bartner Cyflogau?

Mae mwy na 140 o gyflogwyr yng Nghymru wedi ymuno â chynlluniau Partneriaeth Cyflogres o fusnesau bach i aml-wladolion mawr. Mae’r cynlluniau hyn yn gyflog am ddim i’ch staff ac yn eu galluogi i achub (neu fenthyca) yn uniongyrchol o’u cyflog. I gofrestru eich diddordeb mewn dod yn Bartner Cyflogau cysylltwch â ni, neu’ch undeb credyd agosaf, pwy fydd yn gallu eich cynorthwyo ymhellach.

Arbedwyr Ysgol

Sut mae fy ysgol wedi sefydlu cynllun arbedion undeb credyd?

Gellir sefydlu cynlluniau arbed ysgolion gyda chydlynydd gan eich undeb credyd lleol. Unwaith y bydd y clwb yn rhedeg, fe’i trefnir fel arfer gan y disgyblion eu hunain fel arianwyr iau dan oruchwyliaeth athro, aelod o staff yr ysgol neu riant. Does dim tâl i’r ysgol am sefydlu clwb cynilion a gall y disgyblion arbed cyn lleied ag y maen nhw eisiau oherwydd bod pob ceiniog yn gynharach yn fuan. I ddarganfod a all eich ysgol sefydlu cynllun arbedion, cysylltwch â’ch undeb credyd lleol neu’ch undeb credyd lleol.

Newyddion


SEE MORE

Twitter

School Saver Schemes have a positive impact on young people by creating good financial habits while also allowing them to develop basic accounting, book-keeping, teamwork, record-keeping and organisational skills. http://ow.ly/4Aib30rORHG #yourebetteroffwithus #credit2wales

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/1udX30rNZYk #credydigymru

From time to time we all need support in our everyday lives which is why it’s important to be able to access a variety of different agencies who are there to offer essential advice. http://ow.ly/WshY30rNZYa #yourebetteroffwithus #credit2wales #credydigymru


See us on twitter