Byw noddwyr

Jane Hutt AC

Ail-etholwyd Jane fel Aelod Cynulliad ar gyfer Bro Morgannwg ar 5 Mai 2016, a chafodd ei benodi’n Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Jane oedd yr Aelod Cynulliad (AC) cyntaf i gynrychioli Bro Morgannwg pan sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, ac mae wedi gwasanaethu fel AC ac fel Gweinidog Llywodraeth Cymru yn barhaus. Mae ei rolau gweinidogol wedi cynnwys gwasanaethau iechyd, cymdeithasol, plant, addysg a chydraddoldeb. Rhwng 2010 – Mai 2016 hi oedd y Gweinidog dros Gyllid, gyda chyfrifoldeb dros Lywodraethu a Busnes. Cafodd Jane ei enwi fel un o’r bobl fwyaf dylanwadol mewn Cyllid Cyhoeddus yn 2015.

Ganed Jane yn Epsom, Surrey, er bod ei neiniau a theidiau o Ogledd Cymru ac yn siaradwyr Cymraeg. Treuliodd ran o’i phlentyndod yn Uganda a Kenya. Mae hi wedi byw yng Nghymru ei holl fywyd fel oedylyn ac mae’n ddysgwr Cymraeg. Addysgwyd Jane ym Mhrifysgol Caint, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste. Mae hi’n byw yn y Barri ac yn briod â dau blentyn sy’n oedolion.

Mae Jane wedi bod yn ffigwr allweddol ym maes cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru. Cyn iddi gael ei ethol yn AC, fe’i cynorthwyodd i sefydlu sawl elusen a mudiad, ymgyrchu ar faterion cydraddoldeb a gweithio mewn nifer o sefydliadau, yn ogystal â gwasanaethu fel cynghorydd sir ar gyn Gyngor Sir De Morgannwg. Roedd Jane yn aelod sylfaenydd a Chydlynydd Cenedlaethol cyntaf Cymorth i Fenywod Cymru, un o bedair grŵp ymbarél yn y DU sy’n gyfrifol am wasanaethau cymorth i fenywod a phlant sydd mewn perygl o gael cam-drin domestig a digartrefedd. Arweiniodd creu sefydliad Cymreig ymreolaethol i ddatblygu amrywiaeth o adfochesau a mentrau ataliol ledled Cymru, a oedd yn ei dro yn helpu i sefydlu gwasanaethau arbenigol ar gyfer pobl ifanc ddigartref (Llamau), merched lleiafrifoedd ethnig (BAWSO) a thai a chymorth (Hafan Cymru).

Roedd Jane yn allweddol wrth sicrhau cyllid ar gyfer un o’r canolfannau hyfforddi TG cyntaf merched yn unig yn y DU, y Gweithdy Merched (a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop), Caerdydd. Roedd hwn yn brosiect arloesol, gan ei fod yn darparu gofal plant ar y safle, heb ei glywed yn y dyddiau hynny, a menywod wedi’u targedu a oedd am ddychwelyd i’r gwaith, ond nid oedd ganddynt sgiliau a hyder oherwydd eu bod wedi bod yn anweithgar oherwydd cyfrifoldebau gofalu. Mae miloedd o ferched a phlant, llawer o Fro Morgannwg, wedi elwa o’r cynllun blaenllaw hwn.

Jane oedd Cyfarwyddwr TPAS Cymru, sefydliad sy’n sicrhau bod gan denantiaid lais yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu cartrefi a’u cymunedau. Yn 1992 penodwyd Jane yn Gyfarwyddwr Chwarae Teg sydd newydd ei ffurfio, gyda chyfrifoldeb dros ehangu rôl menywod yn economi Cymru. Roedd Jane hefyd yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Kitchener Road yn Riverside, Caerdydd, yn gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Cymunedol Caerdydd, yn aelod o Dasglu’r Fargen Newydd, a chynrychiolydd Cymreig ar y Gronfa Cyfleoedd Newydd (DU).

Mae Jane yn noddwr Côr Merched y Barri, Ymatebwyr Cyntaf y Barri, BAWSO ac Atal y Fro. Hi yw Ymddiriedolwr Vale People First, Vale for Africa, Fforwm Ieuenctid y Fro a Gweithgareddau Cymunedol Ocean Watersports Barry. Yn ystod ei bywyd gwaith yn y sector gwirfoddol, ysgrifennodd Jane ddau lyfr – ‘Agor Drysau’r Dref: Cyflwyniad i Lywodraeth Leol’ a ‘Gwneud Cyfleoedd, Canllaw i Fenywod a Chyflogwyr’ (a gyhoeddwyd gan y Cyngor Cenedlaethol dros Wirfoddol Sefydliadau).

Mae Jane yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mewn cydnabyddiaeth o’i rôl wrth hyrwyddo arfer caffael, mae Jane wedi ennill Cymrodoriaeth anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwad ac yn Gymrawd yr Academi Arfer Gorau Caffael. Mae Jane hefyd wedi bod yn aelod anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) am ei gwaith mewn cyllid cyhoeddus.

Michael Sheen

Mae Michael wedi profi ei hun yn gyfartal ar y lwyfan a’r sgrin. Mae ei nifer o berfformiadau cam llwyddiannus yn cynnwys Caligula a Frost / Nixon yn Theatr y Donmar, a Hamlet yn y Young Vic. Fe’i crëwyd, wedi’i gyfarwyddo, a’i berfformio yn y digwyddiad byw tri diwrnod arloesol The Passion in Port Talbot ar gyfer Theatr Cenedlaethol Cymru.

Our Patrons: Jane Hutt AM & Michael Sheen

Mae Sheen wedi serennu mewn tair ffilm a enwebwyd ar gyfer Gwobr Academi Lluniau Gorau: Y Frenhines, wedi’i gyfarwyddo gan Stephen Frears, Frost / Nixon, a gyfarwyddwyd gan Ron Howard, a Midnight ym Mharis, dan arweiniad Woody Allen.

Fe’i gelwir yn filiynau fel fampir yn ffilmiau The Twilight Saga a Underworld. Mae ei gredydau nodwedd arall yn cynnwys The Damned United, a gyfarwyddwyd gan Tom Hooper; Alice in Wonderland gan Tim Burton; Tron: Legacy, a’r addasiad clodwiw o nofel Thomas Hardy, Far From the Madding Crowd, a gyfarwyddwyd gan Thomas Vinterberg; Sony’s Passengers y bu’n serennu gyda Jennifer Lawrence a Chris Pratt a Home Again gyda Reese Witherspoon.

Gwelir Michael wedyn yn ffilm nodweddol Netflix, Apostle, yn ogystal â gyda Simon Pegg. Yn ddiweddar, cwblhaodd ffilmio gyferbyn â Robert Downey Jr yn The Voyage of Doctor Dolittle.

Ar y teledu, mae Sheen wedi ennill nifer o wobrau ac enwebiadau am ei berfformiadau mewn prosiectau megis Kenneth Williams: Fantabulosa !, dan arweiniad Andy De Emmony, Dirty Filthy Love, a gyfarwyddwyd gan Adrian Shergold, fel Tony Blair yn The Special Relationship gan HBO ac fel Dr. Bill Master mewn pedair tymor y gyfres Showtime enwog, Master of Sex, y bu’n gynhyrchydd hefyd.

Mae wedi creu cymeriadau cofiadwy ar gyfer 30 Rock, 7 Days In Hell, Spools of Babylon, a Michael Bolton’s Big Sexy Valentine’s Special ar gyfer Netflix. Bydd yn ymddangos wedyn yn Good Omens I BBC Amazon.

Newyddion


SEE MORE

Twitter

With the UK’s biggest rent-to-own operator – Brighthouse – in administration, Credit Unions of Wales is calling on people to turn to responsible loan providers. http://ow.ly/yRR430qtQDZ #Brighthouse @WalesOnline @gtfm

Online shopping is great because it’s convenient, but it can also prove costly because it’s a lot easier to make impulse buys. Here’s 11 tips on how to save when shopping on the internet - http://ow.ly/QwIA30qs0co #onlineshopping


See us on twitter