Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, defnyddiwr y Wefan hon ac Undebau Credyd Cymru, perchennog a darparwr y Wefan hon.

Mae Undebau Credyd Cymru yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth yn ddifrifol iawn. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n defnydd o unrhyw ddata a’r holl ddata a gasglwyd gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â’ch defnydd o’r Wefan.

Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus.

1.Diwygiadau a Dehongli

Yn y polisi preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Data

Gyda’i gilydd, yr holl wybodaeth rydych chi’n ei gyflwyno i Undebau Credyd Cymru drwy’r Wefan. Mae’r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo hynny’n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Cyfreithiau Diogelu Data;

Deddfau Diogelu Data

Unrhyw gyfraith berthnasol sy’n ymwneud â phrosesu Data personol, gan gynnwys Cyfarwyddeb 96/46 / EC (y Gyfarwyddeb Diogelu Data) neu’r GDPR ond heb fod yn gyfyngedig iddo, unrhyw gyfreithiau gweithredu, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth genedlaethol ar yr amod bod y GDPR yn effeithiol yn y DU;

GDPR

Y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (UE) _ 2016/679);

Undebau Credyd Cymru, ni neu ni

Undebau Credyd Cymru – Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr, 1 Station Hill, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA

Defnyddiwr neu chi

Mae unrhyw drydydd parti sy’n cyrraedd y Wefan ac nid yw (i) yn cael ei gyflogi gan Undebau Credyd Cymru ac yn gweithredu yn ystod eu cyflogaeth neu (ii) sy’n ymgymryd ag ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Undebau Credyd Cymru a chael mynediad i’r Wefan yn cysylltiad â darparu gwasanaethau o’r fath; a
Gwefan Y wefan rydych chi ar hyn o bryd yn ei ddefnyddio, www.creditunionsofwales.co.uk, ac unrhyw is-barthau o’r wefan hon oni bai eu bod yn cael eu heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.

 2. Yn y polisi preifatrwydd hwn, oni bai bod y dehongliad yn gofyn am ddehongliad gwahanol: a. Mae’r unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb;b. Mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau i is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau o’r polisi preifatrwydd hwn;c. Roedd cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, cwmnïau, endidau llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;d. Ystyrir “cynnwys” yn golygu “gan gynnwys heb gyfyngiad”;e. Mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw ddiwygiad neu welliant iddo;f. Nid yw’r penawdau a’r is-benawdau yn rhan o’r polisi preifatrwydd hwn Cwmpas y polisi preifatrwydd hwn 3. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i weithredoedd Undebau Credyd Cymru a Defnyddwyr mewn perthynas â’r Wefan hon yn unig. Nid yw’n ymestyn i unrhyw wefannau na chafwyd mynediad i’r caban o’r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gysylltiadau y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol. 4. At ddibenion y Cyfreithiau Diogelu Data perthnasol, Undebau Credyd Cymru yw’r “rheolwr data”. Mae hyn yn golygu bod Undebau Credyd Cymru’n pennu’r dibenion y mae eich Data yn cael ei brosesu, a’r modd y mae eich Data yn cael ei brosesu.

Data a gasglwyd

 1. Efallai y byddwn yn casglu’r Data canlynol, sy’n cynnwys Data personol gennych chi:
 2. Cyfeiriad IP (a gasglwyd yn awtomatig);
 3. Math a fersiwn porwr gwe (a gasglwyd yn awtomatig);
 4. system weithredu (a gasglwyd yn awtomatig); ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Sut rydym ni’n casglu Data

 1. Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd canlynol:
 2. mae data yn cael ei roi i ni gennych chi; a
 3. casglu data yn awtomatig

Y data a roddir i ni gennych chi

 1. Bydd Undebau Credyd Cymru yn casglu eich Data mewn sawl ffordd, er enghraifft:
 2. pan fyddwch chi’n cysylltu â ni drwy’r Wefan, dros y ffôn, drwy’r post, e-bost neu drwy unrhyw ddull arall;
 3. pan fyddwch chi’n mynd i gystadleuaeth o hyrwyddo trwy sianel cyfryngau cymdeithasol;

Data a gesglir yn awtomatig

 1. I’r graddau y byddwch yn cyrraedd y Wefan, byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig, er enghraifft:

a.rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â’r Wefan. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys a mordwyo’r Wefan, ac mae’n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amserau a’r amlder y byddwch chi’n mynd i’r Wefan a’r ffordd rydych chi’n ei ddefnyddio ac yn rhyngweithio â’i gynnwys.

Ein defnydd o ddata

 1. Efallai y bydd yr holl ddata uchod neu’r holl ddata uchod yn ofynnol gennym ni o bryd i’w gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth a’r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio ein Gwefan.

Yn benodol, gallwn ni ddefnyddio data o’r rhesymau canlynol:

a.gwella ein cynnyrch / gwasanaethau; ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

 1. Gallwn ddefnyddio’ch Data at y dibenion uchod os ydym o’r farn bod angen gwneud hynny ar gyfer ein diddordeb cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych yr hawl i wrthwynebu mewn rhai amgylchiadau (gweler yr adran dan y pennawd “eich hawliau” isod).

Cadw Data yn Ddiogel

 1. Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a threfniadol i ddiogelu eich Data, er enghraifft:
 2. mae mynediad at eich cyfrif yn cael ei reoli gan gyfrinair ac enw defnyddiwr sy’n unigryw i chi.
 3. rydym yn storio’ch Data ar weinyddwyr diogel.
 4. Mae mesurau technegol a threfniadol yn cynnwys mesurau i ddelio ag unrhyw dorri data amheus, os ydych yn amau ​​unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad heb ganiatâd i’ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: enquiries@creditunionsofwales.co.uk
 5. Os ydych am gael gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i amddiffyn eich gwybodaeth a’ch cyfrifiaduron a’ch dyfeisiau yn erbyn twyll, lladrad hunaniaeth, firysau a phroblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Mae Get Safe Online yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Ei Mawrhydi a busnesau blaenllaw.

Cadw Data

 1. Oni bai bod angen cyfnod cadw hirach neu a ganiateir yn ôl y gyfraith, dim ond eich Data ar ein systemau y byddwn ni am y cyfnod sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn neu nes byddwch yn gofyn i’r Data gael ei ddileu.
 2. Hyd yn oed os byddwn yn dileu’ch Data, efallai y bydd yn parhau ar gefn wrth gefn neu gyfryngau archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddio.

Eich hawliau

 1. Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch Data:

  a. Yr hawl i gael mynediad – yr hawl i ofyn am (i) copïau o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar unrhyw adeg neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai fod eich cais yn “amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol”. Lle y caniateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol, gallwn wrthod eich cais. Os gwrthodwn eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.
  b. Yr hawl i gywiro – yr hawl i gywiro’ch Data os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.
  c. Yr hawl i gael ei ddileu – yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich Data o’n systemau.
  d. Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o’r Data – yr hawl i “blocio” ni rhag defnyddio’ch Data neu gyfyngu’r ffordd y gallwn ei ddefnyddio.
  e. Hawl i symudadwyedd data – yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.
  f. Diwedd i wrthwynebu – yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o’ch Data gan gynnwys lle rydym yn ei ddefnyddio os yw ar gyfer ein

 2. I wneud ymholiadau, ymarferwch unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, neu dynnu’ch caniatâd i brosesu eich Data (os yw ein caniatâd yn sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ein Data), cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: enquiries@creditunionsofwales.co.uk 
 3. Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd y mae cwyn a wnewch chi mewn perthynas â’ch Data yn cael ei drin gennym ni, efallai y gallwch gyfeirio’ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/. 19.
 4. Mae’n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch chi yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os yw’ch Data yn newid yn ystod y cyfnod yr ydym yn ei chadw. 

Dolenni i wefannau eraill

 1. Gall y wefan hon, o dro i dro, ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym reolaeth dros wefannau o’r fath ac nid ydynt yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn ymestyn i’ch defnydd o wefannau o’r fath. Fe’ch cynghorir i ddarllen y polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

Newidiadau perchnogaeth a rheolaeth busnes

 1. Gall Undebau Credyd Cymru o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes a gall hyn gynnwys gwerthu a / neu drosglwyddo rheolaeth pob un neu ran o Undebau Credyd Cymru. Bydd data a ddarperir gan ddefnyddwyr, lle mae’n berthnasol i unrhyw ran o’n busnes a drosglwyddwyd felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â’r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu’r parti newydd sy’n rheoli, o dan delerau’r polisi preifatrwydd hwn, yn gallu defnyddio’r Data ar gyfer y dibenion y cafodd ei gyflenwi yn wreiddiol i ni.
 2. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohoni
 3. Yn yr enghreifftiau uchod, byddwn yn cymryd camau gyda’r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.

Cyffredinol

 1. Efallai na fyddwch yn trosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw un arall. Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.
 2. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth o’r polisi hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n annerfodadwy, bydd y ddarpariaeth honno neu’r rhan-ddarpariaeth, i’r graddau y mae’n ofynnol, yn cael ei ddileu, a dilysrwydd ac orfodoldeb darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn.
 3. Oni chytunir fel arall, ni ystyrir unrhyw oedi, gweithredu neu hepgoriad gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu ddatrysiad yn hepgor hawl neu resymiad hwnnw, nac unrhyw un arall.
 4. Bydd y cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan ddehongliad yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd yr holl anghydfodau sy’n deillio o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr. Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn
 5. Mae Undebau Credyd Cymru yn cadw’r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn fel y credwn y bydd yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd neu fel y bo’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y Wefan ac ystyrir eich bod wedi derbyn telerau’r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o’r Wefan yn dilyn yr addasiadau.

Gallwch gysylltu ag Undebau Credyd Cymru trwy e-bost hyn enquiries@creditunionsofwales.co.uk

Newyddion


SEE MORE

Twitter

School Saver Schemes have a positive impact on young people by creating good financial habits while also allowing them to develop basic accounting, book-keeping, teamwork, record-keeping and organisational skills. http://ow.ly/4Aib30rORHG #yourebetteroffwithus #credit2wales

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/1udX30rNZYk #credydigymru

From time to time we all need support in our everyday lives which is why it’s important to be able to access a variety of different agencies who are there to offer essential advice. http://ow.ly/WshY30rNZYa #yourebetteroffwithus #credit2wales #credydigymru


See us on twitter