Cadw Eich Gwariant Dan Reolaeth

Mae’r argyfwng costau byw yn achosi i lawer ohonom dorri’n ôl ar hanfodion wrth inni frwydro i dalu’r biliau a chadw bwyd ar y bwrdd.

Ni fu erioed amser pwysicach yn y blynyddoedd diwethaf i bwyso a mesur eich gwariant a dod o hyd i ffyrdd o dorri’n ôl ar y gwariant.

Heb amheuaeth, y ffordd orau o gynllunio ar gyfer cyllid yw drwy lunio cyllideb.

Mae rhestru eich incwm a’ch gwariant bob mis yn helpu i roi syniad i chi o sut y gallwch chi fforddio byw – a lle gellir gwneud toriadau.
Yn gyntaf, rhestrwch yr holl filiau angenrheidiol, rhent, morgais, bwyd a dillad.

Mae bob amser yn ddoeth talu unrhyw ddyledion presennol trwy flaenoriaethu pa un sydd â’r gyfradd llog uchaf.

Dyma ein 10 awgrym gorau i’ch helpu i leihau eich gwariant:

1. Cwsg arno
Os ydych chi wir eisiau rhywbeth, cysgwch arno am noson. Efallai y gwelwch nad yw mor ddeniadol y diwrnod wedyn.

2. Beth mae’n ei gostio mewn amser gwaith?
Os cewch eich temtio gan bryniant byrbwyll, cyfrifwch faint o amser y byddai’n ei gymryd i chi ennill yr arian hwnnw yn yr oriau a weithiwyd.

3. Canolbwyntiwch ar eich dyledion a’ch cynilion
Gweithiwch allan faint yn hirach y bydd yn ei gymryd i chi dalu eich dyled neu gynyddu eich cynilion.

4. Gwiriwch eich tanysgrifiadau nas defnyddiwyd
A oes gennych danysgrifiadau costus ar gyfer campfeydd, cylchgronau neu sianeli teledu nad ydych byth yn eu defnyddio? Gofynnwch i chi’ch hun a ydych chi wir ei angen ac os ydych chi, edrychwch am ddewis rhatach.

5. Cynlluniwch eich bwyd
Gosodwch gyllideb, ysgrifennwch restr ac ewch â chyfrifiannell gyda chi pan fyddwch chi’n mynd i siopa am fwyd. Trwy fynd i’r archfarchnad unwaith y mis yn unig byddwch yn llai tebygol o brynu ar fyrbwyll ac er hwylustod. Cofiwch beidio byth â mynd i siopa bwyd pan fyddwch chi’n llwglyd!

6. Dewiswch yr Opsiwn Rhatach
Ceisiwch ollwng un lefel brand ar bopeth rydych chi’n ei brynu. Yna edrychwch a allwch chi ddweud y gwahaniaeth. Os na, cadwch gyda’r un rhataf.

7. Rhowch gynnig ar siopa bwyd ar-lein
Os na allwch gadw at restr siopa, ceisiwch archebu eich siopa ar-lein. Mae’n haws cadw at gyllideb gan eich bod yn cael cyfanswm rhedegol, ac ni fyddwch yn cael eich temtio gan y golygfeydd a’r synau yn y siop.

8. Talwch eich hun yn gyntaf
Peidiwch ag anghofio’r hen ddywediad i “dalu eich hun yn gyntaf” sy’n golygu pan fyddwch chi’n cael y cyfle, rhowch rywbeth i mewn i gyfrif cynilo. Sefydlwch gyfrif arall ar gyfer biliau a defnyddiwch hwn i sicrhau bod eich holl filiau yn cael eu talu. Gyda’r arian sy’n weddill gallwch dalu swm penodol i chi’ch hun i’w wario fel y dymunwch.

9. Cymerwch her ‘Diwrnod Dim Gwario’
Cael o leiaf un diwrnod yr wythnos lle nad ydych chi’n gwario dim byd heblaw am bethau wedi’u cyllidebu.

10. Peidiwch â Mynd i Siopa!
Mae mor hawdd â hynny. Osgowch y demtasiwn a gwnewch rywbeth arall, boed yn y gwanwyn yn glanhau’r tŷ a gwerthu eitemau diangen ar-lein, coginio swmp a rhewi prydau bwyd am yr wythnos. Mae digon o syniadau arbed arian ar gael!

I gael gwybod sut y gallwch gynilo neu fenthyca’n gyfrifol, cysylltwch â’ch undeb credyd agosaf.

.

Yn ôl i Newyddion

Got any questions? Please get in touch.

CONTACT US
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Sir
YMWELIAD