Benthyciadau Arbed Tenantiaeth

Faint ydych chi am fenthyg?

£1000 £5000
Dros faint o fisoedd?
12 Mis60 misoedd
Ar uchafswm APR cynrychioliadol o y mwyaf y byddwch yn ei dalu fydd y Mis.
Cost misol y benthyciad: - Y cyfanswm uchaf y byddwch chi'n ei dalu:
Loading

YDYCH CHI’N DENANT YN Y SECTOR RHENTU PREIFAT?

YDYCH CHI’N CAEL TRAFFERTHION I DALU RHENT OHERWYDD COVID-19?

GALLECH FOD YN GYMWYS I WNEUD CAIS AM FENTHYCIAD LLOG ISEL GAN UNDEB CREDYD – AC MAE GENNYCH HYD AT BUM MLYNEDD I’W DALU’N ÔL.

Gallai’r Cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth eich helpu os yw Covid-19 wedi achosi ôl-ddyledion rhent i chi.

Bydd y benthyciad yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord/asiant a fydd yn sicrhau nad ydych yn wynebu cael eich troi allan.

Cwblhewch y ffurflen ymholi isod a bydd ymgynghorydd o’r Undeb Credyd yn cysylltu â chi i drafod y broses o wneud cais am y benthyciad*.

* Bydd pob cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth yn destun gwiriadau arferol yr Undeb Credyd ar fforddiadwyedd ac nid yw cymhwystra yn gwarantu y bydd eich cais yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn gymwys am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth, gallwch gael cymorth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol gan Linell Gymorth y Sector Rhentu Preifat Cyngor ar Bopeth Cymru ar 0300 330 2177, lle gallwch drafod pa lwybrau eraill sydd ar gael i chi.

DECHRAU’CH YMHOLIAD

  Cyn cwblhau’r ffurflen ymholi ticiwch y blychau isod i gadarnhau:

  Rydych chi’n denant yng Nghymru
  Rydych chi’n denant yn y sector rhentu preifat NEU yn denant yn y sector rhentu cymdeithasol sy'n talu'n agos at lefelau rhent cyfradd y farchnad
  Rydych chi’n derbyn incwm rheolaidd
  Eich bod mewn ôl-ddyledion rhent o 1 Mawrth 2020 oherwydd pandemig y Coronafeirws
  Nad ydych yn cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy’r system Credyd Cynhwysol
  Nad oeddech mewn ôl-ddyledion rhent difrifol ee. 8 wythnos neu ragor o ôl- ddyledion rhent, cyn 1 Mawrth 2020
  Nad ydych wedi gwneud cais a chael benthyciad gan ddarparwr benthyciadau arall drwy’r Cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth ar gyfer yr ôl-ddyledion rhent sydd o dan sylw
  Am ragor o wybodaeth, neu i lawrlwytho taflen i’w hargraffu, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol i gael gafael ar eich Undeb Credyd lleol:

  Bridgend Lifesavers

  blscu.co.uk
  Ffôn: 01656 729912
  Siroedd: Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe

  Cambrian

  cambriancu.com
  Ffôn: 0333 2000 601
  Siroedd: Sir Ddinbych, Conwy, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Ynys Môn, Powys, Sir Benfro, Ceredigion

  Cardiff & Vale

  cardiffcu.com
  Ffôn: 02920 872373
  Siroedd: Caerdydd, Bro Morgannwg

  Dragonsavers

  dragonsavers.org
  Ffôn: 01443 777043
  Siroedd: Rhondda Cynon Taf

  Gateway

  gatewaycu.co.uk
  Ffôn: 01495 742500
  Siroedd: Torfaen, Sir Fynwy

  Newport

  newportcreditunion.co.uk
  Ffôn: 01633 214913
  Siroedd: Casnewydd

  Smartmoney

  smartmoneycreditunion.co.uk
  Ffôn: 02920 883751
  Siroedd: Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful Sir Gaerfyrddin


  No early repayment charges

  Mae'n ddrwg gennym nad ydych yn gymwys i gael y benthyciad hwn - rhaid i ymgeiswyr fodloni'r holl feini prawf uchod i wneud cais. Cysylltwch â llinell gymorth y Sector Rhentu Preifat Cyngor ar Bopeth Cymru ar 0300 330 2177 i gael cyngor ar eich tenantiaeth.

  OK

  Newyddion


  SEE MORE

  Twitter

  Great video. We're really looking forward to returning to schools @shirenewtonsch @PembrokePrimary @LlanyPrimary @OLAPrimary https://twitter.com/SaversSchool/status/1382582290870632450


  See us on twitter