Benthyciadau Arbed Tenantiaeth

YDYCH CHI’N DENANT YN Y SECTOR RHENTU PREIFAT?

YDYCH CHI’N CAEL TRAFFERTHION I DALU RHENT OHERWYDD COVID-19?

GALLECH FOD YN GYMWYS I WNEUD CAIS AM FENTHYCIAD LLOG ISEL GAN UNDEB CREDYD – AC MAE GENNYCH HYD AT BUM MLYNEDD I’W DALU’N ÔL.

Gallai’r Cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth eich helpu os yw Covid-19 wedi achosi ôl-ddyledion rhent i chi.

Bydd y benthyciad yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord/asiant a fydd yn sicrhau nad ydych yn wynebu cael eich troi allan.

Cwblhewch y ffurflen ymholi isod a bydd ymgynghorydd o’r Undeb Credyd yn cysylltu â chi i drafod y broses o wneud cais am y benthyciad*.

* Bydd pob cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth yn destun gwiriadau arferol yr Undeb Credyd ar fforddiadwyedd ac nid yw cymhwystra yn gwarantu y bydd eich cais yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn gymwys am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth, gallwch gael cymorth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol gan Linell Gymorth y Sector Rhentu Preifat Cyngor ar Bopeth Cymru ar 0300 330 2177, lle gallwch drafod pa lwybrau eraill sydd ar gael i chi.

DECHRAU’CH YMHOLIAD

Cyn cwblhau’r ffurflen ymholi ticiwch y blychau isod i gadarnhau:

Eich bod yn denant yn y sector rhentu preifat yng Nghymru
Eich bod mewn ôl-ddyledion rhent o 1 Mawrth 2020 oherwydd pandemig y Coronafeirws
Nad ydych yn cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy’r system Credyd Cynhwysol
Nad oeddech mewn ôl-ddyledion rhent difrifol ee. 8 wythnos neu ragor o ôl- ddyledion rhent, cyn 1 Mawrth 2020
Nad ydych wedi gwneud cais a chael benthyciad gan ddarparwr benthyciadau arall drwy’r Cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth ar gyfer yr ôl-ddyledion rhent sydd o dan sylw
Am ragor o wybodaeth, neu i lawrlwytho taflen i’w hargraffu, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol i gael gafael ar eich Undeb Credyd lleol:

Bridgend Lifesavers

blscu.co.uk
Ffôn: 01656 729912
Siroedd: Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe

Cambrian

cambriancu.com
Ffôn: 0333 2000 601
Siroedd: Sir Ddinbych, Conwy, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Ynys Môn, Powys, Sir Benfro, Ceredigion

Cardiff & Vale

cardiffcu.com
Ffôn: 02920 872373
Siroedd: Caerdydd, Bro Morgannwg

Dragonsavers

dragonsavers.org
Ffôn: 01443 777043
Siroedd: Rhondda Cynon Taf

Gateway

gatewaycu.co.uk
Ffôn: 01495 742500
Siroedd: Torfaen, Sir Fynwy

Newport

newportcreditunion.co.uk
Ffôn: 01633 214913
Siroedd: Casnewydd

Smartmoney

smartmoneycreditunion.co.uk
Ffôn: 02920 883751
Siroedd: Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful Sir Gaerfyrddin


No early repayment charges

Mae'n ddrwg gennym nad ydych yn gymwys i gael y benthyciad hwn - rhaid i ymgeiswyr fodloni'r holl feini prawf uchod i wneud cais. Cysylltwch â llinell gymorth y Sector Rhentu Preifat Cyngor ar Bopeth Cymru ar 0300 330 2177 i gael cyngor ar eich tenantiaeth.

OK