Beth yw Undebau Credyd?

Pan ymunwch ag undeb credyd byddwch yn dod yn aelod o grŵp byd-eang o fentrau cydweithredol ariannol sy’n ymroddedig i wella lles ariannol miliynau o bobl.

Mae undebau credyd yn ddarparwyr dielw, dan berchnogaeth aelodau, cynilion cymunedol a benthyciadau.

Yng Nghymru, mae gennym 16 undeb credyd, sy’n darparu lle i aelodau gynilo a chael benthyciadau ar gyfraddau rhesymol.

Fel dewis arall moesegol yn lle banciau stryd fawr neu fenthycwyr stepen drws, mae undebau credyd yn eich rhoi chi – yr aelodau – wrth wraidd popeth a wnawn.

Yn wahanol i fanciau, mae undebau credyd yn cael eu rhedeg fel cwmnïau cydweithredol gan aelodau’r aelodau. Mae’n golygu pan fyddwch chi’n dod yn gynilwr, neu’n fenthyciwr, gyda’ch undeb credyd lleol, rydych chi hefyd yn dod yn aelod ac yn cael dweud eich dweud ynglŷn â sut mae’n rhedeg.

Mae gan bob aelod un bleidlais ac etholir cyfarwyddwyr gwirfoddol o’r aelodaeth.

Nid oes unrhyw gyfranddalwyr na buddsoddwyr allanol ag undebau credyd, felly dychwelir unrhyw elw dros ben i aelodau trwy ddifidend blynyddol.

Mae hynny’n golygu bod y pwyslais bob amser ar ddarparu’r gwasanaeth gorau i aelodau – eich rhoi ar y blaen i elw.

Mae gan Undebau Credyd hanes profedig ledled y byd gyda 217 miliwn o aelodau mewn 105 o wahanol wledydd.

Mae Undebau Credyd ledled Cymru yn cynnig cynilion a benthyciadau trwy ein swyddfeydd, ar-lein, gyda Partneriaid Cyflogres a Cynlluniau Cynilo Ysgolion.

Mae cyfrifon cynilo yn caniatáu ichi arbed symiau bach neu fawr pryd bynnag y gallwch.

Maent hefyd o fudd i’r gymuned ehangach oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio i sicrhau bod benthyciadau ar gael i aelodau eraill.

Pan fydd angen benthyciad arnoch, fe welwch undebau credyd yn gwneud pethau’n wahanol.

Mae ein staff yn cydymdeimlo’n ariannol ac yn cymryd yr amser i ddeall eich amgylchiadau unigol, nid eich sgôr credyd yn unig. Yn fwy na hynny, y gyfradd llog a hysbysebir, yw’r un y byddwch yn ei derbyn os cymeradwyir eich benthyciad.

Codir llog ar falans gostyngol y benthyciad a gallwch ei dalu’n ôl mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys yn uniongyrchol o’ch cyflog os yw’ch cyflogwr yn bartner cyflogres gydag a undeb credyd.

Mae yswiriant bywyd am ddim fel arfer yn cael ei gynnwys heb unrhyw gost ychwanegol ac nid oes unrhyw daliadau na chosbau cudd am ad-dalu’r benthyciad yn gynnar.

Mae Undebau Credyd yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Prudential sy’n golygu hynny fel aelod, mae eich cynilion wedi’u gwarchod hyd at £85,000, yn union fel y maent gyda banc.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’ch undeb credyd lleol? Fe welwch eu manylion ar dudalen Dod o Hyd i Fy Undeb Credyd Agosaf.

Newyddion


SEE MORE

Twitter

Drwy ddod yn bartner cyflogres, mae cyflogwyr yn cefnogi lles ariannol eu staff trwy eu hannog i achub neu fenthyg yn gyfrifol. http://ow.ly/YmKr30rKKTj #credydigymru

150+ organisations in Wales have #payrollsaving schemes with their local #creditunion but we need more employees to sign up. Help us reach them! http://ow.ly/roOw30rKKRa #yourebetteroffwithus #credit2Wales #credydigymru #payrollpartner

Mae gan undebau credyd fwy na 150 o bartneriaid cyflogres yng Nghymru – cyflogwyr sy'n blaenoriaethu ymrwymiad i les ariannol staff a'u cymuned trwy gynnig y gallu i'w gweithwyr dalu i gynilion a benthyciadau undeb credyd yn uniongyrchol o'u cyflog. http://ow.ly/Motx30rKKVW


See us on twitter